Поземлен имот в Бянкя с план за засторяване и регулация!

  • Кат. номер: 0139
  • Поземлен имот - 24 104 кв.м.
  • София, Банкя
  • Цената е без ДДС

 

I) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № 1008 (хиляда и осем), попадащ в кадастрални листове А-3 (три) -10 (десет)- В и кадастрален идентиикатор № 02659.2246.82, съгласно скица на имота от цифровия кадастър на Столичнаобщина, административен район: Банкя, планоснимачен район: гр. Банкя – кв. „Михайлово” (III – 92), с графично изчислена площ по скица от 24 108 (двадесет и четири хиляди, сто и осем) кв.м. и с площ по документи за собственостот 24 104 (двадесет и четири хиляди, сто и четири) кв.м.

 

2 000 000,00 €
Подробно описание
Резервация на имот
Как да купя
Подробно описание

I) Статут: Имотът е с план за застрояване и план за регулация съобразен и съгласуван с изработвания в момента цялостен план за квартал „Костино Равнище“ гр. Банкя. На база на плана има валидно издадена Виза за проектиране.

Имотът не е изваден от земеделски фонд, с цел да не се облага с ТБО и ДНИ.

До имота има достъп по полски и земеделски пътища, по които също така е съгласувано трасе за инженерна инфрастуктура- ВиК, съгласно приложено указателно писмо от НАГ.
За имота има предварителен договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа и изготвен проект за трафопост, който ще бъде предаден на Купувача на хартиен носител.
Допълнително са правени заснемане на растителността, геоложки доклад и геодезическо заснемане.
Всички документи, съгласувания, идейни и технически разработки за имота, с които разполага собственика ще бъдат предадени на новия собственик.

III) Проект с ВИЗА за Строителство на еднофамилни и двуфамилни къщи в ПИ с идент. по KKKP № 02659.2246.82 (ПИ №008082 пo KBC, 3eмлище гр. Банкя), местност „Костино равнище", район „Банкя".

а) Параметри на застрояване:
Плътност: 29 %
Кинт: 0,8
НКК: 10м.
б) Постижими параметри
ЗП: 6 945 м2
РЗП: 19 166 м2

Идейния проект включва 77 броя къщи от два типа:
ТИП А – 39 редови къщи от по 150м2;
ТИП Б – 38 самостоятелни къщи от по 190 м2 (в тази квадратура не е включено подпокривното пространство, което допълнително ще завиши продаваемото РЗП).
Всяка къща от тип Б ще разполага със самостоятелен двор (квадратура по преценка на инвеститора)

III) Инфраструктура - Има съгласувани трасета и предварителни договори за:
А) ЧЕЗ - Становище от ЧЕЗ за условията на временно електрозахранване и договор за присъединяване, Предварителен договор с указани мощности и проект за изграждане на трафопост;
Б) Софийска Вода -указателно писмо и договор със СО
В) Овергаз – схема на настоящата мрежа.

IV) Приложени документи:
1. Нотариален Акт – ще бъде предоставен при желание в последващи срещи;
2. Скица № 15-218614-01.07.2014, презаверена;
3. Комбинирана скица Вода и Канал;
4. Писмо от НАГ (15.12.2014) с указания за външни връзки - ЧАСТ Водоснабдяване и ЧАСТ Канализация;
5. Договор №СО15РД-60-98/03.12.15 за поръчка със СО за изграждане на водопровод и канал с указания;
6. Предварителен Договор с ЧЕЗ Разпределение №1201603347/04.11.2014;
7. Становище за условията на присъединяване към Електрическата мрежа от 04.11.2014. Предоставена мощеност 15 kW;
8. Виза, съгласувана с ЧЕЗ от 18.12.2015г.;
9. Виза за проучване и проектиране 09.06.2015;
10. Идеен Проект и Мастър План;
11. Геология;
12. Геодезия.

V) Придобиване на недвижимия имот:
Предмет на сделката може да бъде както недвижимият имот, така и придобиване акциите на дружеството- собственик.

Вариант 1: Покупка на Дружеството, при което не се дължи ДДС
Вариант 2: Покупка на недвижимият имот, в който случай се начислява ДДС.

Дружеството е с регистриран капитал 4 690 200 лева.
Единствен актив на дружеството е Поземленият имот.

Ангажимент на Собственика към Купувача при евентуална продажба на недвижимия имот/дружеството:
1. Собственика може да се ангажира с изваждане на земята от земеделски фонд, за сметка на Продавача.
2. При желание, Купувача може сам да извади имота от земеделски фонд, като в този случай, продажната цена ще бъде намалена със стойността на разхода по процедурата.

 

Данни за контакт:

Viber и WhatsApp:
 +359 988 992 998
+359 878 514 206

Резервация на имот

Можете да направите резервация на имот, който сте харесали с депозит от € 2000, който може да платите в брой или по банков път. Депозита е валиден 14 дни, след което следва да се подпише предварителен договор.

 

Комисионната, която трябва да се заплати на агенцията е в размер на 3% от покупната цена, (но не по-малко от 500 евро) се заплаща при подписване на предварителния договор за покупко-продажба.

Как да купя