• Начало »
  • Новини »
  • Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

12 януари 2020
Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър
ЗАКОН
 
за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 27 и 57 от 2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в актуално състояние с цел:
1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти;
2. създаване и водене на имотния регистър;
3. изработване на устройствени планове;
4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи, на други регистри, предвидени в закон, както и осигуряване на достъп до данните в тях;
5. предоставяне на услуги за нуждите на държавното управление, данъчното облагане на недвижимите имоти, устройственото планиране и инвестиционното проектиране.“
§ 2. В чл. 2, ал. 5 думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1 и по ал. 2, т. 3“ и се създава изречение второ: „Данните по ал. 2, т. 1, 2 и 4 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, доколкото източникът на тези данни има доказателствено значение.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „за обмена на данни между тях и“ се заменят с „достъпът до данните в тях, както и достъпът до данните в“.
2. В ал. 4 думите „Обменът на данни между“ се заменят с „Достъпът до данните в“.
§ 4. В чл. 8, ал. 2 думите „и за съобщаване на процедури по създаване, поддържане и изменения на кадастъра“ се заличават.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „както и на дейностите по изработването на специализираните карти и регистри по чл. 34“.
2. Точка 11 се изменя така:
„11. осигурява координацията с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и с юридическите лица по чл. 32, ал. 1 при осъществяване на дейностите по създаване на специализираните карти и регистри; води регистър на създадените специализирани карти и регистри;“.
3. Създават се т. 14 и 15:
„14. осъществява връзка с други специализирани регистри и информационни системи за предоставяне на данни, съхранявани и поддържани при изпълнението на дейностите по кадастъра съгласно този закон;
15. осигурява достъп до поддържаните от нея данни, метаданни и услуги по Закона за достъп до пространствени данни чрез Националния портал за пространствени данни.“
§ 6. В чл. 16, ал. 3 думите „скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради“ се заменят с „проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“.
2. В ал. 2 думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „се застрахова само за времето на своята дейност по този закон“ се заменят със „сключи застраховка „Професионална отговорност“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Правоспособното лице е длъжно да преминава курс за поддържане и повишаване на професионалната си квалификация на всеки две години след края на годината, в която е придобило съответната правоспособност или е преминало курса.
(5) Курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър се провеждат по програма, одобрена от Агенцията по геодезия, карто­графия и кадастър. Курсовете се провеждат от университетите, в които се обучават студенти по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, от неправителствените професионални организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра и от лица с квалификация и опит за провеждане на обучения в областта на кадастъра.“
§ 9. В чл. 21, ал. 1, т. 5 думите „от този закон“ се заличават и след думата „картографията“ се добавя „и нарушението е повторно“.
§ 10. В чл. 31а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор, се отразяват в кадастъра и/или в специализираните карти и регистри по чл. 32.“
2. В ал. 2 след думите „по реда на“ се добавя „чл. 32 и/или на“.
3. В ал. 5 се създава ново изречение първо: „Агенцията по геодезия, картография и кадастър води регистър за зоните на ограничения.“, а досегашният текст става изречение второ.
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „общините“ се добавя „експлоатационните дружества“;
б) в т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за линейните обекти (надземните и подземните проводи и съоръжения) на техническата инфраструктура и техните сервитутни ивици, без сградите и съоръженията със самостоятелните обекти в тях;“
в) в т. 2 след думата „създават“ се добавя „и поддържат в актуално състояние“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираните карти, регистри и информационни системи се изработват и поддържат въз основа на данните от кадастъра и във формата на записа по чл. 12, т. 5.“
3. В ал. 5 в изречение първо след думите „се предава“ се добавя „безвъзмездно“.
4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
5. В ал. 8 думите „чл. 34, ал. 1“ се заменят с „ал. 1, т. 1“.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Лицата по ал. 1 са длъжни да предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационни системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират и поддържат в актуално състояние съобразно характера на своите функции. Достъпът до данните по ал. 1, т. 1 се осъществява по електронен път чрез информационния портал на Единната информационна точка.“
7. Алинея 10 се отменя.
§ 12. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизираните територии, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.
(2) Специализираните карти по ал. 1 се изработват във формата на записа по чл. 12, т. 5 чрез съвместяване на данните от кадастралната карта, данните от специализираните карти по чл. 32, чрез отразяване на водни площи и течения, озеленени площи и други подземни и надземни обекти на благоустройството, дан­ните от одобрен подробен устройствен план, както и други данни по чл. 115 от Закона за устройство на територията. Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) Специализираните карти по ал. 1 служат като техническа основа за изработване на устройствените планове и техните изменения, когато съдържат необходимите данни по глава седма, раздел първи от Закона за устройство на територията.
(4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията, както и лицата по чл. 124а, ал. 5 от същия закон, на които е издадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
(5) Специализираните карти по ал. 1 се поддържат от общините.
(6) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти по ал. 1 се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 13. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Разходите за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри са за сметка на собствениците на недвижими имоти само ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без изпълнение на задълженията им по чл. 36 и чл. 38, ал. 1 – 3 не биха могли да се включат в кадастъра.“
§ 14. Член 44а се изменя така:
„Чл. 44а. Когато в производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се констатират несъответствия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, в кадастралната карта се нанасят границите на обектите на кадастъра, които са материализирани на място, в съответствие с документите за собственост. Когато границите на обектите на кадастъра в урбанизираните територии не са материализирани на място, те се отразяват съобразно границите, заснети в кадастралния план, а за частите с приложена регулация – съобразно границите по приложения регулационен план.“
§ 15. В чл. 51, ал. 5 в изречение първо думите „и в графичен вид“ се заличават и се създава изречение трето: „Изработеният проект се подава в цифров вид по електронен път.“
§ 16. В чл. 54а ал. 3 се изменя така:
„(3) Строежите, обекти на кадастъра, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите, които не са обекти на кадастъра, но създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако зоните на ограничения не са нанесени в кадастралната карта и кадастралните регистри. Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в кадастралната карта и кадастралните регистри. Строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „ж“, които създават зони на ограничения, не се въвеждат в експлоатация, ако не са нанесени в съответните специализирани карти и регистри по чл. 32.“
§ 17. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документите по ал. 2, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
2. В ал. 6 изречение първо се изменя така: „Орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронен документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го разпечатат на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.“
§ 18. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. Удостоверения за идентичност на недвижим имот се издават от общините, когато е необходимо освен данните от кадастралната карта да бъдат използвани и данните от карти и планове по чл. 41, ал. 1, т. 1, както и данни, които се съдържат в предходни кадастрални и регулационни планове.“
§ 19. Създава се нов чл. 56:
„Чл. 56. (1) Правоспособни лица по кадастър, които са търговци или лица, упражняващи свободна професия, могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за териториите с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като предоставят на хартиен носител документите по чл. 55, ал. 2, получени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. За предоставените документи правоспособните лица по кадастър събират таксата, определена в тарифата по чл. 8, ал. 2.
(2) Документите по ал. 1, предоставени на потребителите на кадастрална информация от правоспособните лица по кадастър на хартиен носител, имат силата на официален документ.
(3) Условията и редът за осъществяване и прекратяване на дейността по ал. 1, контролът върху нея и видовете документи, които предоставят правоспособните лица по кадастър, се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1. Обстоятелството по ал. 1 се отбелязва в регистъра по чл. 12, т. 8.“
§ 20. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) Правоспособно физическо лице, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и карто­графията, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) Правоспособно юридическо лице или едноличен търговец, което наруши за първи път чл. 20, ал. 1 или чл. 25, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.“
§ 21. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. „Линеен обект на техническата инфраструктура“ са подземни и/или надземни преносни (довеждащи и отвеждащи) проводи (мрежи) и други елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от Закона за устройство на територията, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи и/или съоръжения.“
2. Създава се т. 22:
„22. „Повторно нарушение“ е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. За нуждите на възлагането, изработването и поддържането в актуално състояние на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по чл. 32, ал. 1 данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и новоизградени линейни обекти на техническата инфраструктура, както и данните, постъпили по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.).
§ 23. (1) Наредбите по чл. 32 и чл. 34 се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон експлоатационните дружества, които набират и поддържат в актуално състояние специализирани данни по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „б“, са длъжни да възложат изработването на специализирани карти, регистри и информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2.
§ 24. До приемането на наредбата по чл. 7, ал. 3 експлоатационните дружества предоставят данните по чл. 32, ал. 1, т. 1, буква „б“ по електронен път чрез осигуряване на достъп до информационните си системи, по предварително оповестени пропорционални, недискриминационни и прозрачни условия, а при липса на техническа възможност – по досегашния ред.
§ 25. (1) До изработването на специализираните карти за устройствено планиране, за нуждите на устройственото планиране и на инвестиционното проектиране собственик или друго заинтересувано лице може да възложи на правоспособно лице по чл. 16, ал. 1 изработването на частична специализирана карта по чл. 34.
(2) Съдържанието и минималният обхват на частичните специализирани карти за устройствено планиране по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 34, ал. 5.
§ 26. (1) До предаването на специализираните карти и регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на чл. 32, ал. 5 строежите, които не са обект на кадастъра, се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение от съответната община, че възложителят е изпълнил задълженията си по § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
(2) До осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра за отразяване на зоните на ограничения в кадастралната карта и кадастралните регистри зоните на ограничения се нанасят в съответните специализирани карти и регистри по чл. 32.
§ 27. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема измененията в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители.
§ 28. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ министърът на регионалното развитие и благоустройството привежда подзаконовите нормативни актове по прилагане на закона в съответствие с този закон.
§ 29. Двугодишният срок за преминаване на курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон, започва да тече от влизането в сила на този закон.
§ 30. В Закона за геодезията и картографията (обн., ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм., бр. 57 и 109 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 19 и 74 от 2009 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 4:
аа) в т. 1 думите „поддържа възложените от държавата“ се заменят със „създава“;
бб) в т. 2 преди думата „поддържа“ се добавя „създава и“;
вв) създава се нова т. 3:
„3. създава и поддържа държавната гравиметрична мрежа на територията на страната;“
гг) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11;
б) създава се ал. 6:
„(6) Научното осигуряване, окончателната обработка и анализ на резултатите от измерванията на държавната гравиметрична мрежа и държавната нивелачна мрежа се извършват съвместно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на отбраната, Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.“
2. В чл. 9, ал. 1:
а) в т. 4 думите „поддържането на основната гравиметрична мрежа и“ се заличават;
б) създава се нова т. 5:
„5. извършването на нивелачните и гравиметричните измервания на точките от държавната геодезическа мрежа;“
в) досегашната т. 5 става т. 6.
3. В чл. 13:
а) в ал. 3 думите „ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 5“;
б) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
4. В чл. 14, ал. 4 числото „7“ се заменя с „10“.
5. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.
6. В чл. 20, ал. 3:
а) в т. 1 думите „и държавната гравиметрична“ се заличават;
б) в т. 2 след думите „за мареографните станции“ се добавя „и държавната гравиметрична мрежа“.
7. В чл. 23, ал. 1, т. 4 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
8. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5“;
б) в ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4“.
9. В чл. 35, ал. 1 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
10. В чл. 49:
а) в ал. 1 думите „чл. 13, ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 2, 3 и 4“;
б) в ал. 2 думите „чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5“.
§ 31. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 25 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 117а:
„Чл. 117а. (1) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план, одобрен в графичен вид, в който поземлените имоти са урегулирани по имотни граници в графичния план, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на имотната граница, установена при преобразуването в цифров вид на кадастралния план, послужил като основа за изработването и одобряването на подробния устройствен план.
(2) При трасиране на място на регулационна линия, на поземлени имоти, урегулирани с вътрешни регулационни линии по имотните граници, ако се получат разлики спрямо съществуващите на място материализирани имотни граници в рамките на допустимата точност, определена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, вътрешните регулационни линии са по съществуващите на място имотни граници.“
2. В чл. 177, ал. 1:
а) в изречение първо думите „и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5“ се заменят с „и посочва идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация“;
б) създава се ново изречение второ: „За строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „ж“ от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, възложителят представя удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър.“;
в) досегашното изречение второ става изречение трето.
3. В § 22 от заключителните разпоредби ал. 2 и 3 се отменят.
§ 32. (1) При служебно изменение на плановете по § 8, ал. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията въз основа на заповед на органите по чл. 135, ал. 1 във връзка с ал. 5 от същия закон, ако не е реализирана нито една от възможностите за прилагане на заварените дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, поземлените имоти се урегулират по правилата на чл. 17 от Закона за устройство на територията.
(2) Правилата на ал. 1 се прилагат и при създаване на нови подробни устройствени планове за урегулиране на населени места или на части от тях.
§ 33. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 май 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
 
 
 

Продажбата и отдаването под наем на имоти ще може да се осъществява само след представяне на технически паспорт за съответното жилище от 2022 година. Това условие е залегнало в Национална стратегия за енергийна ефективност публикувана за обществено обсъждане.

прочети още

След като с въвеждането на извънредното положение пазарът на имоти бе поставен на пауза в началото на май той вече се връща към живота. В различна степен са възстановени активностите както на купувачите, така и на продавачите, но сега силната позиция е променена в сравнение с началото на март. Цените се очаква да спаднат, но не и на имотите с добра локация и високо качество. След много години пауза на дневен ред се завръща сегментът на крайградските къщи, а платежоспособните клиенти търсят да наемат къщи по Черноморието, но предлагане на практика няма. Строителите отчасти са поели ролята на банките, които са станали по-взискателни, като предлагат разсрочена покупка на строящите се жилища. Възстановяването на икономиката е възможно да стане много по-бързо в сравнение с предишни кризи, а с това и на обичайната активност на хората. Такава картина очертаха ръководители на агенции за недвижими имоти, икономисти и банкери на дискусия, организирана онлайн от Националното сдружение "Недвижими имоти".

прочети още

Експерти в сферата на недвижимите имоти очакват сериозен ръст в пазара на недвижими имоти в селата, както от страна на българи, живеещи в градовете, така и от чужденци, заради ситуацията с коронавирус пандемията.

прочети още

Епидемията не позволява на китайските купувачи на жилища да инвестират парите си в чужбина

прочети още

Koгaтo cтaвa въпpoc зa имoти и пo-тoчнo зa пpoдaжбa нa жилищe, вceĸи ce cтpeми дa cĸлючи възмoжнo нaй-дoбpaтa cдeлĸa в нacтoящaтa пaзapнa cpeдa. Зa дa пpoдaдeм имoтa cи oбaчe, тpябвa дa взeмeм пpeдвид няĸoлĸo вaжни фaĸтopa. Цeнĸa Бoжилoвa, yпpaвлявaщ пapтньop нa oцeнитeлcĸaтa ĸoмпaния "Aдвaнc eĸcпepтни oцeнĸи", дaвa няĸoи нacoĸи.

прочети още

При покупка на имот НОВО строителство най-важни НЕ са цената и локацията, а строителната компания, която е изпълнила строителния проект.

прочети още

Между 1897г.-2000г. се е случвало държавата принудително да отчужди цели имоти или части от имоти за благоустройствени цели чрез т.нар. “дворищно-регулационен план”. Така към един конкретен имот се добавят квадрати от друг имот (, т.е. един имот се уголемява за сметка на друг. Възможно е и друго: два съседни имота да са били толкова малки, че да се е налагало да се слеят в един. Всичко това се е случвало с дворищно-регулационния план. За да разбера ситуацията си представям следния пример: дворното място на дядо ми на село е било 885 кв.м. През 1980г. от него са взети 75 кв.м. и са добавени към дворното място на чичо Петър, а на дядо ми са останали 810 кв.м.

прочети още

Πpeз 2019-тa гoдинa oт opгaнитe нa Диpeĸциятa зa нaциoнaлeн cтpoитeлeн ĸoнтpoл ca извъpшeни нaд 35 xиляди пpoвepĸи нa cтpoeжи, cтpoитeлни дoĸyмeнти и пpoдyĸти зa cтpoитeлcтвoтo. Премахнати са 40 незаконни строежа....

прочети още

От 1 януари софиянци няма да ходят до общината, за да декларират сделка с имот. Данните ще отиват автоматично от Агенцията по вписванията в общината. Това годишно ще пести над 65 000 декларации, които сега гражданите и бизнесът подават, съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова при представянето на стратегията за дигитална трансформация на София.

прочети още

Грандиозна концепция на водещия инвеститор Галакси Инвестмънт Груп предвижда апетитния столичен терен на бившия „Балканкар 6-ти септември“ да се превърне в оживен малък квартал. Това стана ясно, след като компанията придоби внушителната площ от 193 дка с цел за жилищно застрояване.

прочети още

„Визия за София“ предлага промяна в цените на строителните разрешения за различните квартали

прочети още

Внимателното проучване и проектиране е формулата за успех в жилищното строителство, смята инвеститорът на на Real Estate Developments и главен изпълнителен директор Ори Нив.

прочети още

Ще поскъпват или поевтиняват имотите у нас през следвата година? Отговорите на този въпрос дадоха редица имотни експерти по време на годишната конференция Balrec, провела се вчера.

прочети още

Искате да купите апартамент в София и се колебаете – ново строителство ли да изберете или панел? На някого вашите колебания могат да се сторят абсурдни – непрекъснато се говори, че годността на панелните блокове изтича и те става опасни. Истината е, че заплахата е пресилена. И новото строителство, и панелът си имат силни и слаби страни. Изборът е въпрос на баланс между тях, вашите възможности и предпочитанията ви.

прочети още

Малък апартамент в модерен лондонски квартал изглежда като сцена от филма „Тайната градина“ – сух хмел виси от гредите, а саксии с различни растения покриват цялата му площ. В имота, който разполага само с една спалня, са монтирани дървени капаци за прозорци като вътрешни врати, парапет и стълби от ковано желязо, а подовете в банята и кухнята са покрити с калдъръм!

прочети още

Първият български стартъп в сектора навлиза и в сегмента на краткосрочните наеми. Споделените инвестиции в недвижими имоти на българския пазар носят по-висока доходност в сравнение със стандартната покупка на жилище с цел отдаване под наем, твърдят от проптех стартъпа PropertyClub.eu.

прочети още

C 13.6% ce e увeличил брoят нa oтпуcнaтитe ипoтeчни зaeми към крaя нa ceптeмври тaзи гoдинa cпрямo cъщия мeceц нa минaлaтa, coчaт дaннитe нa БНБ. Oбщaтa им cумa вeчe e 10.4 млрд. лв. Пo-мaлкo e увeличeниeтo нa взeтитe пoтрeбитeлcки зaeми – 10.9%.

прочети още

Цените на жилищните имоти в столицата са нараснали с 9,6% през второто тримесечие, сочат данни на консултантска компания. София е на 19-о място в света и на девето място в Европа по ръст на цените на жилищата, показва индексът на консултантската компания Knight Frank за второто тримесечие.

прочети още

Нишовият продукт расте четири пъти по-бързо от останалите жилищни кредити. Обърнатите ипотечни кредити се увеличават в Канада, тъй като все повече възрастни хора се присъединяват към редиците на длъжниците в страната, съобщава Bloomberg.

прочети още

"Всички сме чували онези ужасни истории, в които се разказва как наемателите са изпотрошили апартамента или как не си плащат наема и собственикът не може да ги изгони. Да, историите звучат страшно, но са по-скоро изключение, отколкото правило. Заслужава ли си все пак човек да вложи спестяванията си в имот за отдаване под наем? Отговорът зависи от доста фактори, но от най-голямо значение са ценовите нива на имотите, съотнесени към ценовите нива на наемите на съответния пазар. Ако закупите имот, който да речем струва 300 000 долара, а месечният наем който ще получавате е 1300-1500 долара, най-вероятно не си заслужава. Но ако можете да закупите имот за 130 000 долара и да го отдадете под наем за 1300-1500 долара, тогава най-вероятно си заслужава. Препоръчително е да работите с лицензиран Realtor®, който ще следи и защитава вашия интерес и компетентно ще ви предпазва от всякакви пропуски и грешки, които може да допуснете ако се заемете сами със задачата по покупката на инвестиционен имот.

прочети още

Статия на Никола Стоянов -експерт по имоти "По-долу можете да разгледате статистически данни за развитието на пазара на жилищни имоти в гр. Бургас и областта през последните години, както и текущото съсотяние, сравнени с предходни периоди. Прави впечатление, че нивата на брой вписани сделки в област Бургас е най-висока през 2013 г. (6800 сделки), което се дължи на силния по това време ваканционен пазар в морските курорти на областта, който се доминираше основно от руски и рускоезични купувачи. След изтеглянето на тази група клиенти през 2015 г. сделките започват да спадат, като наваксване се наблюдава едва през настоящата година, и това определено се дължи на засиления градски пазар и завишеното ново строителство в границите на самия град Бургас. През настоящата и през миналата година силно активен е пазарът само в рамките на областния град, където се купуват множество градски имоти, както на вторичен пазар, така и ново строителство. Клиентите са основно местни купувачи, хора от съседните области Ямбол и Сливен, както и дорот столицата София. Повишава се и броят на покупките от бургазлии, които обаче живеят постоянно в чужбина, но желаят да притежават собствено жилище и в родния си град.

прочети още